Wednesday, 23 October 2013

എന്തേ?

'മതി'യെന്നു ചൊന്നിട്ടും തിരയെന്തേ വീണ്ടും,
പലവുരു ചുംബിച്ചു തീരത്തിനെ?

'ഒരുവേളയിനി നമ്മൾ കാണാതിരുന്നാൽ?'
തിരയപ്പോൾ ചോദിച്ചു മൗനമായ്‌..

No comments:

Post a Comment